Adatvédelmi nyilatkozatunk

 

Célunk, hogy egy olyan kultúrát teremtsünk, amelyben minden Vodafone dolgozó tudja, hogy számunkra mennyire fontos a munkavállalók adatainak védelme. Adatvédelmi nyilatkozatunk lefekteti azon alapokat, amik mentén az adatok védelme történik - ide értve az adatbiztonság garantálását folyamatainkban, továbbá termékeink és szolgáltatásaink kialakítása során -, valamint felelősséget vállalunk benne a mindenkori adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésért.

 

1.     A Vodafone adatvédelmi alapelvei

 

a) Elszámoltathatóság: a Vodafone Csoport adatvédelmi alapelveknek való megfelelése számon kérhető, beleértve a partnerekkel és a beszállítókkal való együttműködést is. Nem csupán rendelkezünk adatvédelmi előírásokkal, de az ezeknek való megfelelést ellenőrizzük és számon kérjük minden dolgozónktól és szerződéses partnerünktől.

 

b) Tisztesség és jogszerűség: az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, tisztességesen és átláthatóan kezeljük a személyes adatokat. A jobb és átfogóbb adatvédelmi jogszabályok és sztenderdek kidolgozása érdekében együttműködünk a szabályozás kialakítóival, a törvényhozókkal, a kormánnyal, a felügyeleti szervekkel.

 

c) Nyitottság és őszinteség: egyértelmű és világos tájékoztatást adunk arról, hogy mikor és hogyan kezelünk a személyes adatokat, és nyitottak vagyunk bármilyen visszajelzésre.

 

d) Hozzáférés és választás: munkavállalóinknak, partnereinknek, ügyfeleinknek megadjuk a tájékoztatáson alapuló, egyszerű és hatékony választás lehetőségét személyes adataikkal kapcsolatosan, biztosítjuk számukra, hogy hozzáférjenek, frissítsék vagy töröljék személyes adataikat, és gyakorolhassák egyéb adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.

 

e) Felelős adatkezelés és korlátozott nyilvánosságra hozatal: a személyes adatokat jogszerűen és biztonságosan kezeljük, gondosan választjuk meg azon partnereinket, akik a személyes adatok kezelésében részt vesznek, továbbá  a személyes adatok továbbítását a partnereink részére csak a jogszabályok által megengedett mértékben, az adatkezelési tájékoztató szerint végezzük.

 

f) Adatbiztonsági intézkedések: megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes hozzáféréstől, felhasználástól, módosítástól vagy törléstől megvédjük.

 

 

g) Beépített adatvédelem: az adatvédelmi szempontok figyelembe vétele kulcsfontosságú a termékeink és szolgáltatásaink tervezésekor, fejlesztésekor és nyújtásakor.

 

h) Kiegyensúlyozottság: Amikor a személyes adatok kezelése és a Vodafone, vagy más harmadik fél jogos érdeke között kell mérlegelni, arra törekszünk, hogy intézkedéseink jogszerűek legyenek, és azoknak minél kisebb kihatása legyen az érintettek magánszférájára.

 

2. Kik vagyunk mi?

 

Vodafone Magyarország Zrt. - a Vodafone Csoport tagja - különféle személyes adatokat kezel, ideértve a Vodafone munkavállalóival kapcsolatos személyes adatokat is. A Vodafone Magyarország Zrt-ről (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzékszáma: 01-10-044159, adószáma: 11895927-2-44.) a ’Hogyan lépj velünk a kapcsolatba’ részben találsz bővebb elérhetőségi információt.

 

3. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

 

Jelen nyilatkozat értelmében:

 

“mi” a Vodafone Magyarország Zrt–t jelenti;

“harmadik fél” a rajtad és rajtunk, illetve a Vodafone Csoport tagjain kívüli személyeket jelöli;

“Vodafone” vagy “Vodafone Csoport” a Vodafone Csoporthoz tartozó bármely olyan társaságot vagy szervezetet jelöl, amelyben a Vodafone Csoport 50 % vagy annál magasabb részesedéssel rendelkezik;

„személyes adat”: alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt értünk; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„munkavállaló”: a Vodafone bármely jelenlegi, korábbi és leendő munkavállalója;

„GDPR”: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„személyes adatok különleges kategóriái”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„Adatvédelmi hatóság vagy NAIH”: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama, címzettjei és a személyes adatok védelme

 

4.1. Hogyan gyűjtünk veled kapcsolatos személyes adatokat?

 

Személyes adatokat gyűjtünk közvetlenül tőled, amikor általános érdeklődést mutatsz, vagy egy meghatározott pozícióra jelentkezel a Vodafone-hoz. Az általunk rólad gyűjtött információk egy része szükséges ahhoz, hogy elbíráljuk a jelentkezésedet és kapcsolatba lépjünk veled a felvételi eljárás során. Ilyen pl. a telefonszám, az e-mail cím, és az önéletrajzodban szereplő egyéb személyes adataid.  Gyűjthetünk továbbá információt rólad harmadik személyen keresztül is (pl. munkaközvetítőktől) vagy olyan internetes oldalakon keresztül, ahol nyilvánosan elérhetővé tetted elérhetőségeddel, szakmai háttereddel, és egyéb munkavégzéssel kapcsolatos lényeges személyes adataid(pl. LinkedIn profilod), és ezúton kapcsolatba léphetünk veled az elérhető pozíciókkal kapcsolatban.

 

4.2. A veled kapcsolatban gyűjtött személyes adatok kategóriái:

 

a) Azonosításhoz és értesítéshez használt adatok: név, születési hely és idő, cím, anya leánykori neve, személyi azonosító igazolványszám, regisztrációs kártyaszám és tartózkodási engedély nem magyar állampolgárok számára, nem,  e-mail cím, telefonszám, vész esetén értesítendő személy adatai;

 

b) Információk a munkaviszonnyal kapcsolatban: a munkavállaló azonosító száma, a munkaszerződésben, illetve annak módosításában szereplő adatok,  dolgozói nyilatkozatok, felmondásban szereplő személyes adatok, munkalap, éves szabadság mértéke, céges e-mail cím, céges mobiltelefonszám, pozíció megnevezése, munkaleírás, munkakörbe nem tartozó feladatok elvégzésére irányuló utasítással kapcsolatos személyes adatok;

 

c) Toborzási információk:  jelentkezésnél megadott személyes adatok, önéletrajz, interjú feljegyzések, ajánlás a korábbi munkáltatótól, belsős ajánlások, erkölcsi bizonyítvány (amennyiben azt jogszabály előírja), iskolai végzettség, képesítések, posztgraduális és szakképesítések és ezek igazolásai, beszélt nyelvek és nyelvvizsga okmányok, alkalmassági teszten elért teszteredmények;

 

d) Fizetési és társadalombiztosítással kapcsolatos információk: társadalombiztosítási szám, adószám, fizetési kivonat, banki adatok, adóbevallás részletei, költségkövetelések, nyugdíj adatok, családi állapot és gyermekek adatai;

 

e) Általános HR ügyintézéssel kapcsolatos információk: a HR-rel való általános levelezés, leépítési beszámolók, panasz feljegyzések, teljesítményértékelések;

 

f) Munkahelyi biztonsággal kapcsolatos adatok: zártláncú biztonsági kamera felvételei, belépő kártya nyilvántartása, belépőkártyához tartozó fénykép (biometrikus adat);

 

g) Autentikációs adatok: a toborzási oldalon és egyéb munkaszerződés teljesítése kapcsán használt felhasználónév és jelszó;

 

h) Sütik, bizonyos belsős HR oldalakon. illetve a Vodafone intraneten.

 

Bizonyos esetekben különleges személyes adatot is kezelünk veled kapcsolatban, ide értve biometrikus és egészségügyi adatokat, de ezeket kizárólag akkor kezeljük, amikor az munkáltatóként minket terhelő jogi kötelezettségeink teljesítéséhez kifejezetten szükséges, vagy az adat általad önkéntesen kerül megadásra.

 

4.3. A Vodafone az alábbi jogalapokon és az alábbi időtartamig kezeli a személyes adatokat

 

a)  Amennyiben személyes adataid kezelésére munkaszerződésed vagy egyéb olyan szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, amelyben te vagy az egyik fél, a személyes adataidat a szerződésből eredő igények érvényesítésének elévülési idejéig őrizzük;

 

b) Amennyiben hozzájárulásodat adtad személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (pl. jelentkezésnél megadott személyes adatok), a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod (pl. jelölti profilodat szerkesztheted).  Amennyiben nem tudunk neked pozíciót ajánlani a Vodafone-nál, személyes adataidat a felvételi eljárás befejezését követő további 6 hónapig megtarthatjuk annak érdekében, hogy a jövőben kapcsolatba tudjunk lépni veled esetlegesen megfontolandó pozíciókkal kapcsolatban. Ezt azonban csak abban az esetben tesszük, ha ehhez hozzájárulsz.  Bizonyos célokból (pl. dolgozók megtartása, felvételi eljárás ellenőrzése) anonimizáltan tovább kezeljük az adataidat, de ebben az esetben ezen adatok már nem köthetők a személyedhez. Jelölti profilod szerkesztésével az anonim adatkezeléshez való hozzájárulásodat is visszavonhatod,

 

c) Amennyiben személyes adataid kezelésére a Vodafone-ra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés időtartamát is e jogszabály írja elő.

 

4.4.  Milyen célból kezelünk veled kapcsolatos adatokat?

 

a) Toborzás céljából a Vodafone Csoport és partnerei által meghirdetett állásokra;

 

b) Erőforrás menedzsment céljából: amennyiben általánosan érdeklődsz Vodafone-os karrier iránt, vagy sikertelenül pályáztál egy bizonyos pozícióra, az általad megadott személyes adatokat a jövőben felmerülő, hozzád illő üres pozíciók betöltése érdekében kezeljük, amennyiben ehhez hozzájárulsz;

 

c) Alkalmazotti nyilvántartás céljából:, amennyiben az állásjelentkezésed sikeres, az általad a jelentkezési folyamat során megadott személyes adatok az alkalmazotti nyilvántartásod részét képezik;

 

d) Elemzések, jelentések: az általad szolgáltatott személyes adatokat különféle belső, azaz Vodafone Csoporton belüli elemzési célokra is felhasználhatjuk aggregált formában. Ezekben a beszámolókban nem azonosítunk téged személyesen;

 

e) Honlapunk fejlesztése, látogatói élmény javítása: sütiket használunk annak felmérésére, hogy hogyan használod a felvételi honlapunkat és hogy hogyan javíthatjuk a látogatói élményeket.

 

4.5. Kinek továbbítjuk a veled kapcsolatos személyes adatokat?

 

a) A Vodafone Csoportba tartozó más cégek és partnereink számára, amelyek szintén csak a 4.2-es részben megjelölt célokra használhatják fel az információkat;

 

b) Olyan harmadik személyek (pl. munkaközvetítők, tesztszolgáltatók részére), akik segíthetnek a megüresedett állások betöltésében, a jelöltek alkalmasságának elbírálásában, és a jelentkezések feldolgozásában. Amennyiben harmadik személyekhez fordulunk, a Vodafone biztosítja, hogy ezen partnerek is megfeleljenek ugyanazon adatvédelmi és biztonsági előírásoknak, amelyeknek a Vodafone is megfelel;

 

c) Harmadik személy vagy szerv részére, amennyiben a személyes adat megosztása szükséges a vonatkozó jogszabályoknak vagy más szabályozási követelménynek való megfelelés érdekében, vagy jogszabály erre feljogosít minket.

 

A fentiek megvalósítása során szükséges lehet a személyes adataidnak a Vodafone Csoportba tartozó más cégekhez vagy a jelentkezésed szerinti országon kívüli országba – ideértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat is – található harmadik félhez történő továbbítása. Amennyiben az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba küldjük a személyes adataidat, többek között az Európai Bizottság által jóváhagyott sztenderd szerződési feltételek használatával és egyéb, a személyes adataid védelmére szolgáló, megfelelő technikai és szervezési intézkedések megkövetelésével biztosítjuk, hogy ezen adattovábbítások megfelelő védelmet élvezzenek. Keresd fel a helyi adatvédelmi tisztviselőt, amennyiben szeretnél többet megtudni a nemzetközi adattovábbításokkal kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek való megfelelésünkről. A tisztviselő elérhetősége az ezen adatkezelési nyilatkozat 7-es, „Hogyan lépj velünk kapcsolatba” részében található.

 

5. Az érintettként téged megillető jogok

 

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ezen adatkezelési tájékoztató azért készült, hogy informálódhass belőle a személyes adataid Vodafone általi kezeléséről. Amennyiben szeretnél egy másolatot az általunk rólad kezelt adatokról, e-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen kérhetsz másolatot.

 

b) Az adataid helyesbítéséhez, frissítéséhez, kiegészítéséhez való jog: jogod van az általunk rólad kezelt adat kijavításához, amennyiben az nem helytálló. Amennyiben az adat frissítésre szorul, jelölti profilodban frissítheted az adataidat, vagy bármikor kapcsolatba léphetsz velünk a javításért és frissítésért e-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen.

 

c) Tiltakozáshoz való jog: jogod van tiltakozni az ellen, hogy a Vodafone tovább kezelje a személyes adataidat, ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték; ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, vagy tiltakozol az adatkezelés ellen és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy ha úgy gondolod, személyes adataidat jogellenesen kezeljük.  A fentieket jelölti profilod módosításával, jelentkezésed visszavonásával vagy e-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen gyakorolhatod.

 

d) Korlátozáshoz és törléshez való jog: egyes az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben kérheted személyes adataid korlátozását és törlését, amit e-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen kérhetsz tőlünk.

 

e) Adathordozhatósághoz való jog: bizonyos körülmények esetén jogod van magaddal vinni a számunkra megadott személyes adataidat. E-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen kérhetsz másolatot a személyes adataidról.

 

6. Jelen adatkezelési tájékoztató módosításai

 

A jelen adatkezelési nyilatkozat időről-időre frissítésen megy keresztül, ezért azt ajánljuk, hogy annak aktuális szövegét a felvételi oldalon rendszeresen ellenőrizd. Amennyiben jelentős változtatást eszközlünk, erről téged is értesítünk azon a felvételi oldalon, amelyet a jelentkezéshez használsz majd.

 

7. Hogyan lépj velünk kapcsolatba?

 

Amennyiben további kérdésed van az adatkezelési nyilatkozattal vagy az adataid kezelésével kapcsolatban, kérünk, hogy lépj kapcsolatba a Vodafone Magyarország Zrt. adatvédelmi tisztviselőjével a dpo-hu@vodafone.com email címen.

Amennyiben panasszal élnél az adataid kezelésével kapcsolatban, vagy úgy gondolod, hogy személyiségi jogaid sérültek, kérünk, hogy keresd fel az adatvédelmi tisztviselőnket. Ha úgy látod, hogy a megbeszélések nem jutnak eredményre, panaszodat benyújthatod a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (NAIH - 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.).

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az dönthetsz úgy, hogy az eljárást a lakcímed vagy lakóhelyed szerint illetékes bíróság előtt indítod meg.

 

Kérdezz bátran!

Vodafone Magyarország Zrt.